Hindi kompleto ang araw ni joseph kung di maka hawak sa puday ni lexi