Teka di kita kilala pero grabi ang galing mong tumila