Ang galing kumain ng eggball ni ate kahit walang sauce