Malaman ang katawan at may malaman ding puki si Yanie